Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

PONIŻEJ PODAJEMY

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

           Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

  1. Terminy   przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:
    publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie nr 7/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

https://www.bip.mszczonow.pl/plik,8219,zarzadzenie.pdf

  1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  określają:

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5880,254-pdf.pdf

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5867,253-pdf.pdf

Na podstawie powyższych  dokumentów Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie
wydał zarządzenia:

  1. Zarządzenie Nr 8/2019/20 w sprawie informacji o terminach rekrutacji,
  2. Zarządzenie Nr 9/2019/20 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej.

opracował następujące wzory:

  1. Zgłoszenie dziecka do  klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Mszczonowie ( dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) wraz z załącznikiem
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wraz z załącznikiem

Ponadto załączamy:

  1. Podanie o przyjęcie ucznia do klasy II-VIII ( w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i innych sytuacji losowych – jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami).
  2. Informację o  miejscowościach  wchodzących w skład  obwodu  szkoły.

Odnośniki

Kontakt