Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

O projekcie

 • POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS

Projekt „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie

Cel główny projektu

Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku u 211 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Mszczonowie poprzez udział w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki, TIK i doskonalenie zawodowe 14 nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów poprzez udział w zajęciach uzupełniających ofertę szkoły 15 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie do 1.07.2020 r.

Cele szczegółowe

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wspierające rozwój 235 uczniów/uczennic uczestniczących w projekcie, w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych, TIK i posługiwania się językiem angielskim (doskonalących, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia dla ich etapu edukacyjnego) – w okresie do 31.07.2020;
 2. Podniesienie poziomu umiejętności uniwersalnych u 211 uczniów/uczennic (szczególnie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów i uczenia się) przez udział w aktywnych formach edukacji (zajęciach opartych o metodzie eksperymentu, metodzie projektu edukacyjnego, wyjazdach edukacyjnych) – w okresie do 31.07.2020 r.

Planowane efekty

 1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 2. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.
 3. Doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
 4. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów pn.: „Młodzi eksperymentatorzy”.
 5. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów.
 7. Realizacja zajęć organizowanych poza szkołą.
 8. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (typ projektu 4b).
 9. Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 10. Przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 11. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowanie metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Całkowita wartość projektu

843 427,74 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich

800 758,74 zł

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów