Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W strukturze serwisu znajdują się 83 podstrony, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Rusinowska, sp@mszczonow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 857 22 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów:

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Szkolnej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejść A i B znajdują się podjazdy dla wózków.

Hala sportowa oznaczona literą C i stanowi osobne wejście dostępne od godziny 16.00 do 21.00 od poniedziałku do niedzieli. Przy hali znajduje się podjazd dla wózków.

Gabinek dyrektora i Sekretariat szkoły znajdują się po prawej stronie od wejścia B.

Dla osób na wózkach w budynku, do którego prowadzi wejście A dostępne są: szatnia, korytarz A, B i C na parterze.

Do części szkoły prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym poziomie, po prawej stronie korytarza.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole znajduje się pętka indukcyjna - sekretariat (wejście B).

W budynku są oznaczenie w alfabecie brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów