Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Nasza szkoła jest OK

Przystąpienie szkoły do XIX edycji Całościowego Rozwoju Szkoły.

W celu podniesienia efektywności nauczania i uczenia się dwa lata temu nasza szkoła przystąpiła do XIX edycji Całościowego Rozwoju Szkoły - głównej części programu „Szkoła Ucząca Się”, który zainicjowany został w 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności  jako jedno z przedsięwzięć służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Do Polski idea Oceniania Kształtującego (OK) dotarła w 2002 r. z Wielkiej Brytanii.

Etapy pracy w programie.

Nasza praca w oparciu o model Oceniania Kształtującego  rozpoczęła się 26 kwietnia 2021 r. Najpierw wyłoniono liderów zespołów przedmiotowych OK, którymi na I etapie kształcenia zostały: Małgorzata Gardzińska oraz Małgorzata Zgórzak, a w klasach 4-8: Beata Pietrzyk i Iwona Lipińska. Następnie ustalono zasady współpracy z opiekunem naszej szkoły Panią Katarzyną Jakubowską z ramienia CEO. Do programu zakwalifikowano trzydziestu nauczycieli. Wzięli oni udział w dwudziestogodzinnych warsztatach, poznając „Podstawy OK”,  „Lekcję SUS”, „Zadanie edukacyjne” oraz  „Informację zwrotną”. Liderzy konsultowali swoje działania z asystentem w szkole (12 godzin), z liderami ze szkoły partnerskiej w Ząbkach (5 spotkań online) oraz dzielili się wiedzą i spostrzeżeniami z liderami ze wszystkich szkół biorących udział w programie CRS1 edycji XIX z terenu Polski (3 spotkania online). Dodatkowo doskonalili się na dwóch dwudniowych  warsztatach w Ośrodku Szkoleniowym w Wildze.

Kolejne działania.

Przez dwa lata pracowaliśmy nad podniesieniem jakości pracy szkoły, wzmocnieniem roli ucznia w procesie edukacji, poprawą komunikacji między nauczycielem a uczniem, atmosferą na lekcjach sprzyjającą uczeniu się, oraz nabyciem przez uczniów umiejętności formułowania rozwojowej informacji zwrotnej. Wszystko to wpłynęło na kulturę nauczania i uczenia się, zwiększyło zaangażowanie uczniów i uczennic oraz pozwoliło im coraz pełniej wykorzystać swój potencjał. Działania wprowadzające do naszej pracy podstawy OK, zacieśniły współpracę nauczycieli w zespołach przedmiotowych i na poziomach klas. Coraz częściej dokonywaliśmy świadomej samooceny naszych działań, dzieliliśmy się zdobytym doświadczeniem i udzielaliśmy sobie nawzajem informacji zwrotnych.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie tytułu Szkoły Uczącej Się.

Po dokonaniu podsumowania pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego na poziomie podstawowym 7 lutego 2023 r. uzyskaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Uczącej Się. Wręczenie szkole certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów i uczennic odbyło się podczas uroczystości, na którą przybyli zaproszeni goście a wśród nich: Zastępca Burmistrza Pani Halina Wawruch, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Pan Waldemar Suski, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Mszczonowa Pani Barbara Gryglewska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Pani Ewa Zielińska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie Pani Joanna Nowak-Zielonka, Radę Rodziców reprezentowała Pani Lidia Arendarczyk.  Podziękowania i gratulacje umocniły nas w przekonaniu, że warto kroczyć drogą OK, która przynosi realne korzyści dla ucznia, nauczyciela i szkoły.

Serdeczne podziękowania należą się asystentowi naszej szkoły, p. Katarzynie Jakubowskiej za życzliwość, pomoc na każdym etapie prac i wielkie serce. Jej działania doprowadziły nas do miejsca, w którym się znajdujemy jako szkoła.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie tytułu Szkoły Uczącej Się - galeria zdjęć.

  • Otwórz zdjęcie - kobieta kroi tort na którym znajduje się logo szkoły.
  • Otwórz zdjęcie - kobieta wręcza brązowe pudełko dyrektorce szkoły.
  • Otwórz zdjęcie - dwie kobiety wręczają tulipany i książkę innej kobiecie.
  • Otwórz zdjęcie - tort z logo szkoły, na nim pala się dwie race.
  • Otwórz zdjęcie - grupa nauczycieli siedzących w ławkach, dwie kobiety stoją obok.
  • Otwórz zdjęcie - grupa osób różnej płci siedząca w ławkach ustawionych w literę "u".

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów