Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Stołówka

Zarządzenie nr 19/22 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej

Na podstawie: art. 106 i art.106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.931 ze zm.) oraz w porozumieniu z Organem Prowadzącym - Gminą Mszczonów.

§ 1.

 1. Zasady korzystania i zachowania się w stołówce szkolnej określa Regulamin Stołówki Szkolnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Do korzystania z gorącego posiłku przygotowanego przez Stołówkę Przyszkolną Zdunik Elżbieta – zwaną dalej Ajentem i wydawanych
  w stołówce prowadzonej na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie uprawnieni są uczniowie szkoły, których rodzice/prawni opiekunowie złożą pisemną deklarację stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Posiłek stanowi jeden gorący posiłek w ciągu dnia.

§ 2.

Wysokość opłat za jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży szkolnej ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym na podstawie dziennej stawki żywieniowej określonej w umowie z Ajentem obejmującą koszt zużytych produktów, tzw. wsad do kotła.

§ 3.

Wysokość opłat za jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży korzystających ze stołówki, podaje Dyrektor szkoły, do publicznej wiadomości na początku każdego roku szkolnego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie przez e-dziennik.

§ 4.

Opłatę za gorący posiłek ucznia rodzic wnosi za cały miesiąc z góry do 10 dnia roboczego każdego miesiąca, bezpośrednio do Ajenta, który wydaje mu paragon fiskalny.

§ 5.

 1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu, odpowiednio do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia faktu nieobecności dziecka nie później niż do godz. 9:00 w dniu nieobecności lub rezygnacji.
 2. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona przez rodzica/prawnego opiekuna bezpośrednio do Ajenta SMS na numer telefonu 692 936 617.
 3. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia na posiłek do wymaganej godziny, zostaje naliczona opłata za posiłek w danym dniu.
 4. Nie ma możliwości rezygnowania z posiłków za dni poprzednie.
 5. Należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (wskazany jest wcześniejszy kontakt z pracownikiem sekretariatu szkoły w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).
 6. W przypadku całkowitej rezygnacji z posiłków, rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemną deklarację stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§6.

Posiłki wydawane są przez pracownika Ajenta, informację o godzinach wydawania posiłków podaje się na tablicy ogłoszeń umieszczonej przy stołówce.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.12.2022 r.

Anna Rusinowska

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów