Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Regulaminy

Regulamin najmu i użyczania zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

§1

 1. Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie jest Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Burmistrzem gminy Mszczonów.
 2. Pomieszczenia szkolne wynajmowane są dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, zwanych „najemcą”, po zakończeniu lekcji i innych zadań statutowych szkoły.
 3. Pomieszczenia szkolne wynajmowane oraz użyczane są po wcześniejszym złożeniu podania zgodnie z załącznikiem nr 3 i na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem a najemcą zgodnie z załącznikiem nr 2.
 4. Opłaty za wynajem naliczane są wg zasad określonych w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.
 5. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły, u wicedyrektora zajmującego się w imieniu dyrektora szkoły, zespołem urządzeń sportowych i rekreacyjnych lub u portiera obsługującego ww. zespół urządzeń, w godzinach funkcjonowania placówki.
 6. Umowę można zawrzeć wyłącznie z osobą pełnoletnią.
 7. Przedmiot najmu udostępniany najemcy na podstawie umowy nie może zostać przekazany jakiemukolwiek podmiotowi innemu, aniżeli wymieniony w tejże umowie. Wszelkie sprawy dotyczące udostępnienia przestrzeni reklamowej lub usługowej winny być regulowane odrębną umową z Wynajmującym.
 8. W przypadku podwyższenia kosztów utrzymania szkoły, opłaty decyzją Burmistrza gminy Mszczonów mogą ulec podwyższeniu.

 §2

 1. Podstawową jednostką wynajmu urządzeń sportowych i rekreacyjnych jest 1 godzina (60 min). Czas wynajmu może być zwiększony o wielokrotność jednostki podstawowej, dopuszczalny jest wynajem połowy jednostki przy wynajmie dłuższym niż 1 godzina.
 2. Przekroczenie czasu pobytu powyżej 15 min po wynajmie, określonego w umowie spowoduje naliczenie dodatkowej połowy czasu wynajmu.
 3. Podstawową jednostką wynajmu sali lekcyjnej jest 1 godzina dydaktyczna (45 min).

 

Regulamin użytkowania skateparku
przy Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.
 2. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
 6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
 7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
 10. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 11. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby.
 12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 14. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku- nie jeździsz sam!
 15. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych, ze właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.
 16. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:
  ⇒ kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.)
  ⇒ z chorobami układu ruchowego,
  ⇒ z wadami serca,
  ⇒ chorym na epilepsję,
  ⇒ kobietom w ciąży.
 1. Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

Pamiętaj!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!

 

Regulamin użytkowania zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz innych pomieszczeń jest integralną częścią regulaminu wynajmu.
Osoby korzystające lub najmujące urządzenia sportowe i rekreacyjne są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania obydwu regulaminów.

§1

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 1. Urządzenia są wynajmowane zgodnie z harmonogramem.
 2. Wejście na teren urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz ich opuszczenie dokonuje się w sposób zorganizowany, tzn. cała zainteresowana grupa wchodzi i opuszcza teren jednocześnie.
 3. Zajęcia grup szkolnych, sekcji, klubów sportowych korzystających z urządzeń mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela /instruktora/, trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 4. Sprzęt z magazynu szkolnego, nalężący do klubu lub stowarzyszenia, pobiera trener i instruktor prowadzący zajęcia pod nadzorem pracownika urządzeń. Zabrania się wchodzenia do magazynu osobom niepełnoletnim.
 5. Korzystanie z pomieszczeń dozwolone jest jedynie w stroju sportowym i zmienionym, czystym obuwiu sportowym (nie pozostawiającym śladów i nie niszczącym nawierzchni w najmowanym pomieszczeniu). W urządzeniach sportowych i rekreacyjnych zewnętrznych, obuwie musi być dostosowane do nawierzchni w zależności od obiektu tak by wejście na powierzchnię obiektu nie prowadziło do jej uszkodzenia.
 6. Liczba uczestników w zespole będzie ustalana indywidualnie z osobą podpisującą umowę wynajmu lub użyczenia.
 7. Przebywanie na terenie urządzeń zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko w obecności opiekuna grupy lub osoby podpisującej umowę wynajmu.
 8. Do obowiązków opiekuna grupy lub osoby podpisującej umowę najmu należy:
  ⇒ przebywanie z uczestnikami i dbałość o zgodność przebiegu zajęć/imprezy z niniejszym regulaminem,
  ⇒ w przypadku nieobecności na zajęciach, upoważnić pisemnie osobę pełnoletnią do wykonywania obowiązków i czynności, o których mowa w ust. 8. Stosowne upoważnienie należy przekazać przed rozpoczęciem zajęć dyżurującemu pracownikowi sali.
  ⇒odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć lub imprezy,
  ⇒ sprawdzenie stanu szatni, natrysków i innych udostępnionych pomieszczeń przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu oraz zgłoszenie dyżurującego pracownikowi obsługi Sali wszelkich nieprawidłowości, dostrzeżonych usterek w wyposażeniu,
  ⇒ zapoznanie członków grupy z regulaminem obiektu, a w szczególności z zasadami ewakuacji,
  ⇒ ponoszenie odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń lub/i kradzieży,
  ⇒ opuszczenie obiektu szkoły dopiero po wyjściu z niego ostatniego ucznia, zawodnika swojej grupy lub uczestnika imprezy.
 9. Obowiązkiem osób korzystających z pomieszczeń i urządzeń szkolnych jest:
  ⇒ punktualne rozpoczęcie i kończenie zajęć,
  ⇒ pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni w przypadku hali, sali gimnastycznej, sali zielonej i innych pomieszczeń szkoły,
  ⇒ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z pomieszczeń szkolnych,
  ⇒ utrzymanie czystości i porządku,
  podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 10. Każdy zespół korzystający z urządzeń oraz szatni i toalet zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w trakcie i po zakończonych zajęciach.
 11. Utrzymanie czystości wynajmowanego obiektu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. Sprzęt i urządzenia w szkole są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem każdego uczestnika.
 12. Osoba najmująca (użytkująca) urządzenia odpowiedzialna jest za sprzęt i urządzenia znajdujące się na terenie. Wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sali gimnastycznej, hali, sali zielonej, boisk zewnętrznych, toalet, korytarzy najemca (użytkownik) zobowiązany jest naprawić lub pokryć ich wartość.
 13. Przed wejściem i wyjściem z obiektu danej grupy osoba najmująca sprawdza stan sprzętu pozostawionego w sali. O wszelkich usterkach i zniszczeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły, właściwego wicedyrektora, portiera lub inną osobę nadzorującą urządzenia sportowe i rekreacyjne.
 14. Zakazuje się na terenie szkoły:
  ⇒ wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych, puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału, napojów alkoholowych.
  ⇒ przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub po użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  ⇒ wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
  ⇒ biegania po korytarzach, schodach, stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia,
  ⇒ regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych należących do szkoły, włączania bez zgody pracownika szkoły, własnych urządzeń do kontaktów,
  ⇒ wprowadzania zwierząt.
 15. Wynajmujący ma prawo kontrolować zajęcia pod kątem stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z pomieszczeń szkolnych.
 16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu hali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.
 17. Szkoła nie wypożycza sprzętu sportowego i dydaktycznego.
 18. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych nie mogą przebywać w budynku Szkoły - mogą przebywać w poczekalni przy wejściu do szkoły.
 19. Za przedmioty pozostawione w pomieszczeniach szkolnych wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Pomieszczenia szatni będą udostępniane 15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Korzystający z pomieszczeń szatni mają obowiązek opuścić je w ciągu 20min. po zakończeniu zajęć.
 21. Szatnie od momentu otrzymania klucza od dyżurującego pracownika szkoły są pod wyłącznym nadzorem nauczyciela, trenera lub innej wyznaczonej przez najmującego osoby.
 22. Po zakończeniu zajęć lub imprezy najemca jest zobowiązany zgłosić obiekt w tym szatnie i natryski do odbioru dyżurującemu pracownikowi oraz oddać klucze.
 23. Wszelkie skaleczenia i urazy należy natychmiast zgłaszać najemcy - opiekunowi grupy lub osobie prowadzącej zajęcia.
 24. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z pomieszczeń i urządzeń w zakresie prowadzonych zajęć.
 25. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w szkole, należy postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu i bezwzględnie stosować się do poleceń pracownika szkoły lub osób odpowiedzialnych za akcję ewakuacyjną.
 26. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi szkoły i administratora.
 27. Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły Podstawowej J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie lub osoba przez niego upoważniona.
 28. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

 §2

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

 1. Podczas zajęć szkolnych w urządzeniach sportowych i rekreacyjnych szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela; obecność innych osób jest dopuszczalna tylko na podstawie upoważnienia dyrektora szkoły.
 2. Zajęcie szatni i wejście do zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych kolejnej grupy ćwiczeniowej jest dozwolone tylko po opuszczeniu obiektu przez grupę poprzednią; za utrzymanie dyscypliny i porządku w tym zakresie odpowiada nauczyciel.
 3. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.
 4. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel o wypadku informuje dyrektora szkoły.
 5. Obowiązkiem nauczyciela rozpoczynającego i kończącego zajęcia jest sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń, sprzętu.
 6. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać pracownikowi obsługi urządzeń przed rozpoczęciem zajęć celem ich niezwłocznego usunięcia.
 7. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko pod kierunkiem nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 8. Każdy zespół klasowy korzystając z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek w jej obrębie.
 9. Podczas ćwiczeń w urządzeniach sportowych obowiązuje uczniów strój sportowy oraz obuwie halowe na podeszwie nie zostawiającej śladów i nie uszkadzającej nawierzchni.
 10. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni osobno dla dziewcząt i dla chłopców.
 11. W szatni należy zachować porządek pozostawiając obuwie i odzież w wyznaczonym miejscu.
 12. Zabrania się:
  ⇒ przebierania w toaletach,
  ⇒ ćwiczenia w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach czy przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych,
  ⇒ wspinania się po drabinkach bez polecenia nauczyciela, wieszania się i huśtania się na bramkach, koszach i słupkach,
  ⇒ wchodzenia na obiekt w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania fizycznego,
  ⇒ wchodzenia na salę osób nieuczestniczących w zajęciach sportowych.
 13. Sprzęt sportowy zgromadzony w magazynku jest własnością szkoły, a odpowiadają za niego nauczyciele prowadzący zajęcia. Sprzęt sportowy z magazynku i do magazynku sportowego mogą pobierać/składać uczniowie w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 14. Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia na obiekcie lub w szatni odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
 15. Obsługa zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie.
 16. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają – dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele organizujący imprezy sportowe lub okolicznościowe.
 17. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu użytkowania zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz zapisów statutowych szkoły.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów