Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Powiatowy konkurs plastyczny „Św. Jan Paweł II – Nasz Przyjaciel”.

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego „Św. Jan Paweł II – Nasz Przyjaciel”.

Patronem konkursu jest Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza.
Organizatorem: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
Partnerem: Oratorium św. Jana Bosko, Parafia Świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie, Centrum Polskie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli.

Cele konkursu:

  • przybliżenie najmłodszemu pokoleniu wiedzy o życiu i działalności Papieża Polaka;
  • przekaz wartości wychowawczych zawartych w Jego nauczaniu;
  • rozwijanie talentów i rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • integracja społeczności lokalnej .

Zadanie konkursowe.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać płaską pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A4 w przypadku pracy indywidualnej, A3 lub A1 w przypadku pracy zbiorowej.
Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu.

Warunki konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Powiatu Żyrardowskiego dzieci, młodzież, dorośli, rodzeństwa, rodziny i organizacje m.in.: kluby, koła, stowarzyszenia, parafie mieszczące się na terenie powiatu.
Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o tych faktach. Prace nie spełniające warunków udziału w konkursie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Konkurs będzie organizowany w kategoriach:
I kategoria: wiek przedszkolny,
II kategoria: wiek szkolny (klasy I-III szkół podstawowych),
III kategoria wiek szkolny (klasy IV-VIII szkół podstawowych),
IV kategoria: młodzież szkół ponadpodstawowych,
V kategoria: osoby pełnoletnie.
VI kategoria: rodzeństwa, rodziny, koła, kluby, stowarzyszenia, parafie.

Warunki udziału.
Praca może być przygotowana indywidualnie lub w zespole (zbiorowa). Do przygotowania pracy wykorzystywane są różnorodne techniki i materiały. Liczy się kreatywność i podejście do tematu. Praca powinna być tak wykonana, aby nie brudziła rąk przy jej prezentowaniu, a przyklejone elementy nie odpadały podczas wystawy.

Termin zgłaszania prac do etapu powiatowego i rozstrzygnięcie konkurs.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz podpisanymi zgodami należy składać do 29 maja 2023 roku do nauczycielki plastyki lub nauczycieli religii. Jeśli praca będzie wykonana indywidualnie, prosimy żeby była włożona w koszulkę wraz z kartą zgłoszenia.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia 2 czerwca 2023 r. o werdykcie jury.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas Festynu "Święto Młodości" w Oratorium św. Jana Bosko w dniu 04.06.2023 r. o godz. 14.00. Dostarczenie kart zgłoszeniowych oraz prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców oraz nazw podmiotów uczestniczących w konkursie na stronie internetowej Powiatu i FB, w siedzibie Starostwa, podczas wystawy na festynie „Święto Młodości" w Oratorium św. Jana Bosko w dniu 04.06.2023 r. oraz wystaw w jednostkach organizacyjnych powiatu żyrardowskiego.

Ocena prac.

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem. Prace, które wytypowane przez jurorów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce, wyróżnienia). Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób.

M. Sokołowska

Karta zgłoszenia i odpowiednie zgody.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów