Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Integracja w naszej szkole

INTEGRACJA W NASZEJ SZKOLE

 

W Szkole Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie funkcjonują klasy integracyjne, w których uczniowie wspólnie zdobywają wiedzę, przełamują bariery, pokonują różne trudności oraz uczą się tolerancji, akceptacji i odpowiedzialności. W każdej klasie pracuje dwóch nauczycieli. Oprócz nauczyciela danego przedmiotu pracuje również nauczyciel wspomagający mający przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.


Klasa integracyjna to forma edukacji stworzona w celu włączenia dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych w społeczność dzieci pełnosprawnych i rozwinięcia między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalnych i społecznych.


Klasa integracyjna to klasa, w której uczy się od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W zespołach tych pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący (nauczyciel przedmiotu) i nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny).


Klasy integracyjne pracują w oparciu o program szkoły masowej na podstawie obowiązujących podręczników. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciel wspomagający przygotowuje indywidualny program edukacyjny dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy. Również podczas zajęć występuje indywidualizacja procesu uczenia się. Zadania dla dzieci z orzeczeniami mają różny stopień trudności, doskonalą słabiej opanowane umiejętności i wiadomości, na ich wykonanie przeznacza się także więcej czasu.

Klasa integracyjna jest naturalną częścią edukacji , miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy i ma prawo popełniać błędy.

 

SŁÓW KILKA O INTEGRACJI

 

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do zwykłych szkół, umożliwiając im w miarę możliwości wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników. Integracja to wspólna zabawa, nauka i praca dzieci zdrowych z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi. Oddziały integracyjne są mniej liczne, liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.

Istotą nauczania w oddziale integracyjnym jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Klasa integracyjna stwarza specjalne warunki, które uczniom pełnosprawnym pozwalają na zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb edukacyjnych, a uczniom niepełnosprawnym dodatkowo zapewniają:

 • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 • Realizację programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • Zajęcia terapeutyczne stosownie do potrzeb;
 • Integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Zalety integracji:

 • Mała liczebność uczniów w klasie stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, odkrycia jego potrzeb i zdolności.
 • Otocznie opieką każdego dziecka i stworzenie warunków pełnego harmonijnego rozwoju.
 • Innowacyjne metody realizacji zadań dydaktyko-wychowawczych.
 • Bogactwo i różnorodność pomocy dydaktycznych.
 • Kreowanie sytuacji dających możliwość twórczego rozwoju ucznia przez różnorodną działalność.
 • Stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie do przyszłego, na miarę możliwości samodzielnego włączenia się w życie społeczne.
 • Możliwość kształtowania postaw prospołecznych w stosunku do osób słabszych, młodszych, niepełnosprawnych.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów