Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

1.    Terminy   przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie nr 16/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 stycznia 2024 r.   w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

2.    Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  określają:
Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.
Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.

W załączeniu:

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych.

Obwód Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (przyjęcie w procesie rekrutacji, tylko w sytuacji, gdy szkoła będzie posiadała wolne miejsca; dokument dotyczy tylko dzieci mieszkających poza obwodem Szkoły Podstawowej w Mszczonowie).

Ponadto:

Zgłoszenie do klasy pierwszej dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły ( przyjęcie dzieci zameldowanych i mieszkających w obwodzie szkoły).

Podanie o przyjęcie do szkoły dla nowych uczniów  z klas II-VIII z obwodu  oraz spoza niego , jeśli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów