Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

O projekcie

  • POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS

Projekt „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” realizowany przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku u 211 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Mszczonowie poprzez udział w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki, TIK i doskonalenie zawodowe 14 nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów poprzez udział w zajęciach uzupełniających ofertę szkoły 15 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie do  1.07.2020 r.

Cele szczegółowe:

1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wspierające rozwój 235 uczniów/uczennic uczestniczących w projekcie,  w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych, TIK i posługiwania się językiem angielskim (doskonalących, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów/uczennic mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia dla ich etapu edukacyjnego) – w okresie do 31.07.2020;

2. Podniesienie poziomu umiejętności uniwersalnych u 211 uczniów/uczennic (szczególnie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów i uczenia się) przez udział w aktywnych formach edukacji (zajęciach opartych o metodzie eksperymentu, metodzie projektu edukacyjnego, wyjazdach edukacyjnych) – w okresie do 31.07.2020 r.

Planowane efekty:

1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

2. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.

3. Doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

4. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów pn.: „Młodzi eksperymentatorzy”.

5. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów.

7. Realizacja zajęć organizowanych poza szkołą.

8. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (typ projektu 4b).

9. Realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowanie metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Całkowita wartość projektu: 843 427,74 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 800 758,74 zł

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów