Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Aktualności

Mszczonowscy uczniowie będą „pytać, badać, wnioskować i działać”

Nowy rok szkolny w mszczonowskiej szkole podstawowej przyniósł ze sobą nie tylko zmianę patrona placówki, ale także rozpoczął realizację projektu edukacyjnego, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Nazwa całego przedsięwzięcia, to „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” a jego koszt wyniesie 843 427,74 zł (dofinansowanie - 800 758,74 zł, wkład własny gminy -  42 669,00 zł). Zadanie, które służyć będzie rozwojowi uczniów mszczonowskiej szkoły podstawowej, będzie realizowane od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest z zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 211 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Mszczonowie poprzez udział w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki, TIK i doskonalenie zawodowe 14 nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów poprzez udział w zajęciach uzupełniających ofertę szkoły 15 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt przewiduje wykonanie jedenastu zadań: realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów pn.: „Młodzi eksperymentatorzy”; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów; realizację zajęć organizowanych poza szkołą; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (typ projektu 4b); realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami z niepełnosprawnością intelektualną a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Dagmara Bednarek

Foto.: A. Matysiak

  • Mszczonowscy uczniowie będą „pytać, badać, wnioskować i działać”

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe