Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Aktualności

Szkoła musi się rozwijać

Z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, Anną Rusinowską, o realizowanym przez placówkę projekcie „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” rozmawia Dagmara Bednarek.

Zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł na pisanie wniosku o dofinansowanie?

Z potrzeby ciągłego rozwoju. To nie była pierwsza próba pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, w tym w szkołach zawodowych. Już w roku 2015 (czyli jeszcze jako gimnazjum), kiedy pojawiło się tzw. pierwsze rozdanie, staraliśmy się uzyskać dofinansowanie.

Kusiło nas to, że będzie można doposażyć pracownie w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Wesprzeć uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez realizację projektów edukacyjnych, organizację kółek zainteresowań oraz laboratoriów naukowych. Rozszerzyć ofertę szkoły o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci o specjalnych potrzebach. Ponadto, zainwestować w nauczycieli, proponując im studia podyplomowe i szkolenia.

Wszystko to było tak ważne, że wniosek składaliśmy jeszcze w 2016 r., by wreszcie w 2018 r. uzyskać potwierdzenie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że jesteśmy na liście podmiotów, które uzyskały dofinansowanie.

Ten ostatecznie przyjęty wniosek zaczęliśmy pisać jesienią 2017 r., kiedy to w mury naszej szkoły weszła reforma oświaty. Mimo, że w jeden organizm połączono szkołę podstawową i gimnazjum, tworząc Szkołę Podstawową jeszcze wtedy im. 25 Pułku Artylerii Pancernej, i wydawało się, że pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne są nieźle wyposażone i damy radę zorganizować pracę, tak by spełnić wymogi reformy i realizacji nowej podstawy programowe, to przecież zawsze można lepiej i ciekawiej uczyć.

Trzeba dodać, że otrzymanie środków poprzedzały prozaiczne czynności związane z szeroko rozumianą diagnozą potrzeb - zbieraniem danych liczbowych, inwentaryzacją, tworzeniem listy potrzeb, poszukiwaniami ciekawych pomocy dydaktycznych na rynku, planowaniem zajęć pod kątem potrzeb i zainteresowań uczniów. Wszystko to wymagało ogromnej pracy dyrektora i nauczycieli włączonych od początku w działania, a dzisiaj prowadzących swoje zajęcia w ramach projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”.

 Ile kosztował będzie cały projekt i jaką wysokość dofinansowania udało się uzyskać?

Projekt zamknął się niebagatelną dla szkoły kwotą 843 427,74 zł, z czego 800 758,74 zł, a więc 94,94 %, to dofinansowanie.

Z tej kwoty na sprzęt TIK zagwarantowano kwotę 200 tys. zł. Kolejne 174 080,00 zł to pieniądze, które wydamy na doposażenie pracowni przedmiotowych – matematycznej, geograficznej, przyrodniczej, fizycznej i chemicznej. Ponadto, z tych pieniędzy opłacimy zajęcia, wycieczki dla uczniów, szkolenia i studia dla nauczycieli.

W jakim okresie szkoła będzie realizowała projekt i czego on dokładnie dotyczy?

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia 2018 r. do lipca 2020 r.

Najpierw, w bardzo trudnym okresie – we wrześniu 2018 r., czyli miesiącu rozruchu szkoły, musieliśmy przeprowadzić rekrutację uczniów i nauczycieli, którzy chcieli wziąć udział w projekcie. Musieliśmy dotrzeć do zainteresowanych i przeanalizować setki formularzy, informacji i oświadczeń. To naprawdę była tytaniczna praca, a tak naprawdę dopiero jej początek. Każdego uczestnika projektu trzeba było wpisać do programu SL2014, w którym MJWPU na bieżąco śledzi postępy realizacji zadań. Wszystko to udało się dzięki zaangażowaniu asystentki koordynatora projektu – pani Emilii Mirochy.

Od 24 września 2018 r. ruszyły zajęcia dla uczniów, wycieczki, studia i szkolenia. We współpracy z Urzędem Miejskim przeprowadzono procedury zamówień publicznych i zakupiono sprzęt Tik oraz pomoce do mechatroniki, programowania, robotyki, kodowania oraz języka angielskiego. Prowadzimy promocję projektu, w czym wspiera nas GCI.

Na jakie korzyści mogą liczyć dzieci, które biorą udział w projekcie?

Korzyści dla uczniów są ogromne. Przede wszystkim edukacyjne – zajęcia podzielone zostały na kilka typów, adresowanych do różnych grup uczniów o nieco odmiennych potrzebach. Są więc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla tych, którzy mają trudności w nauce z przedmiotów takich jak: matematyka, chemia, fizyka, przyroda czy język angielski. Dla uzdolnionych, chcących rozwijać kompetencje cyfrowe, przygotowaliśmy zajęcia z programowania, mechatroniki, robotyki, kodowania dla najmłodszych a także zajęcia dla „Młodych eksperymentatorów”.

Jakie zajęcia i zakupy zostały już zrealizowane?

Do końca grudnia 2018 r. nie realizowaliśmy zajęć dla „Młodych eksperymentatorów”, bo ich początek zaplanowaliśmy w projekcie od stycznia 2019 r. Pozostałe aktywności odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Co czeka jeszcze uczniów, którzy zgłosili się do udziału w projekcie?

Chcemy pokazać uczniom, że nauka nie jest nudna. Musimy rywalizować z nowoczesnymi technologiami, które dają dzieciom wiele możliwości. My chcemy dać im poczucie bezpieczeństwa, rozwijać w nich motywację do działania, kreatywności i innowacyjności. Pokazać, że to człowiek tworzy rzeczywistość wokół nas, że to my  - ludzie a nie maszyny - jesteśmy twórczy. Będziemy wykorzystywać TIK, bo młodzi żyją w cyberświecie, ale mądrze, zwracając uwagę na bezpieczeństwo w sieci. Chcemy pomóc tym uczniom, którzy mają trudności w nauce. Szkoła nie może kojarzyć się ze stresem i strachem. Każdy powinien osiągnąć swój własny sukces.

Dzięki realizacji projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” poszerzona została oferta zajęć dla uczniów. Czy zostaną one utrzymane po zakończeniu działania?

Będziemy starali się, by po zakończeniu projektu młodsze roczniki mogły korzystać z jego dobrodziejstwa.

Jaka będzie przyszłość mszczonowskiej Szkoły Podstawowej? Czy „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” jest jedynym, dodatkowym działaniem, jakie realizujecie? Czy planujecie dalsze staranie się o dofinansowanie zadań, które wzbogacą ofertę edukacyjną?

Jesteśmy największą szkołą w gminie Mszczonów. W roku szkolnym 2018/19 do naszej szkoły uczęszcza 870 uczniów. To bardzo duże wyzwanie. Budowanie planów na przyszłość wymaga spojrzenia na potrzeby różnych grup – dzieci młodszych i starszych, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców. Sprawna organizacja szkoły i ukierunkowanie na rozwój musi wynikać ze wspólnej wizji opartej na ciągłej diagnozie sytuacji i szybkim reagowaniu na zmieniającą się rzeczywistość. W kolejnym roku szkolnym odejdzie od nas ostatni rocznik gimnazjalny. W szkole będzie nieco więcej miejsca, będzie można pomyśleć o tym, jak rozmieścić uczniów, by zapewnić im komfort nauki, nie zapominając o nauczycielach, którzy także starają się dostosować do potrzeb szkoły. Reagujemy na pojawiające się propozycje projektów i grantów, które mają wpływ na pracę szkoły – czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na środki na zakup książek do biblioteki szkolnej z „Narodowego Programu Czytelnictwa”. Nauczycielka informatyki pozyskała środki grantowe z Orange i realizuje projekt „Mega Misja” (2 500,00 zł).

Jeśli będą inne możliwości, to oczywiście je wykorzystamy.

Dagmara Bednarek

  • Szkoła musi się rozwijać

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe