Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

PONIŻEJ PODAJEMY

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

DOTYCZĄCE M.IN. REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

           Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

 

  1. Terminy przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie nr 12/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 https://www.cuw.mszczonow.pl/plik,415,zarzadzenie-12-2021-279-kb-pdf.pdf

  1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określają:

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

https://www.cuw.mszczonow.pl/plik,419,uchwala-nr-xxxv-254-17-rady-miejskiej-w-mszczonowie-102-kb-pdf.pdf

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.

https://www.cuw.mszczonow.pl/plik,420,uchwala-nr-xxxv-253-17-rady-miejskiej-w-mszczonowie-98-kb-pdf.pdf

Na podstawie powyższych  dokumentów Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

wydał zarządzenie:

  1. Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

opracował następujące wzory:

  1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej w Mszczonowie ( dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) wraz z załącznikiem

Załącznik nr 1.1 

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wraz z załącznikiem

Załącznik nr 2.1

Ponadto:

  1. Podanie o przyjęcie ucznia do klasy II-VIII ( w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i innych sytuacji losowych – jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami).

Załącznik nr 3.1 

  1. Informację o miejscowościach  wchodzących w skład  obwodu  szkoły.

 Załącznik nr 4.1

 

Informuję, że  zgłoszenia i wnioski można:
1/ przesłać w formie mailowej, skanem -  adres: sp@mszczonow.pl,
2/ przesłać pocztą tradycyjną - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, ul.Warszawska 27, 96-320 Mszczonów,
3/  włożyć do skrzynki stojącej w wejściu do szkoły - wejście B ( dawny budynek gimnazjum).
 
Nie zapraszamy do sekretariatu szkoły ze względów epidemicznych.
 
Proszę o przestrzeganie terminów rekrutacji trwającej od 8.03 do 26.03.2021 r.
Anna Rusinowska - dyrektor szkoły
 
 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów